CDIO được viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive - Design - Implement - Operate (nghĩa là: hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành). CDIO là một đề xướng  của các khối ngành kỹ thuật thuộc ĐH Kỹ thuật Massachusetts, Mỹ, phối hợp với các trường đại học Thụy Điển.  Đây là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo. 

Tầm nhìn của CDIO: Hướng tới việc tích hợp các kỹ năng nghề nghiệp như làm việc nhóm và giao tiếp; Đề cao việc học tập tích cực và qua trải nghiệm; Liên tục cải tiến thông qua quy trình đảm bảo chất lượng với mục tiêu cao; Làm phong phú khóa học với các dự án do sinh viên tự thiết kế – xây dựng và kiểm thử. Có thể hiểu, cách tiếp cận CDIO hướng tới đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn (năng lực C-D-I-O) và có ý thức trách nhiệm với xã hội.

Lợi ích của việc xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO:

+ Gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu của người tuyển dụng, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực;

+ Giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi;

+ Các chương trình đào tạo được xây dựng và thiết kế theo một quy trình chuẩn và giúp cho quá trình đào tạo sẽ có tính liên thông và gắn kết chặt chẽ;

+ Gắn kết quá trình phát triển chương trình với quá trình truyền tải  và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học lên một tầm cao mới.

Mạng lưới CDIO trên thế giới:

Mạng lưới các trường đại học áp dụng theo tiêu chuẩn CDIO ngày càng tăng, đặc biệt là ở Mỹ. Hiện nay ở Châu Á, Singapore là nước đầu tiên triển khai CDIO và đã thu được nhiều thành công.

Ở Việt Nam, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh là trường tiên phong áp dụng tiêu chuẩn CDIO.

Hiện nay, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Vinh đang triển trai xây dựng chương trinh đào tạo theo tiêu chuẩn CDIO cho cả hai ngành đào tạo Kỹ thuật Điện tử, truyền thôngkỹ thuật Điều khiển và tự động hóa. Để xây dựng thành công chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận hiện đại trên, Khoa Điện tử Viễn thông kính đề nghị các cựu sinh viên cung cấp thông tin về chuẩn kiến thức, kỹ năng mà kỹ sư ngành Kỹ  thuật Điện tử, truyền thông và Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa cần đạt được.


Xin mời bấm vào đường link khảo sát Chuẩn đầu ra đối với ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông.

Xin mời bấm vào đường link khảo sát Khung chương trình đối với ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (dành cho chuyên gia, nhà quản lý GD).

Xin mời bấm vào đường link khảo sát Khung chương trình đối với ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (dành cho nhà sử dụng lao động)

Xin mời bấm vào đường link khảo sát Chuẩn đầu ra đối với ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa.

 

                                                                                                                                                     @QH