THÔNG TRI

Triệu tập Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường

phiên tháng 11 năm 2016

             1. Thành phần tham dự

- Ban Chấp hành Đoàn trường khoá XXIX,

- Ban Chấp hành Hội sinh viên trường khóa X,

- Ban Chấp hành các liên chi đoàn,

- Ban Chấp hành các liên chi hội,

- Bí thư các chi đoàn trực thuộc,

- Bí thư các chi đoàn, chi hội trưởng, lớp trưởng các lớp sinh viên,

- Bí thư, lớp trưởng các lớp thuộc Đoàn Trường THPT Chuyên,

- Chủ nhiệm các CLB, đội, nhóm, Ban liên lạc LHS,

2. Nội dung

- Tổng kết Chương trình công tác Đoàn, Hội tháng 10 năm 2016.

- Tổng kết công tác kiện toàn Ban Chấp hành các liên chi đoàn, đại hội chi đoàn, lớp đầu năm học 2016 - 2017.

- Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

- Triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội tháng 11 năm 2016;

3. Thời gian, địa điểm

- Từ 19h00', ngày 31 tháng 10 năm 2016 (Tối thứ Hai)

- Tại Hội trường A - Trường Đại học Vinh

4. Một số vấn đề cần lưu ý

- Bí thư các chi đoàn hoặc lớp trưởng các lớp chuẩn bị số kinh phí đã quyên góp được để trực tiếp ủng hộ tại Hội nghị.

- Các thành phần tham dự hội nghị theo Mục 1. phải mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo phù hiệu, mang theo sổ công tác để ghi chép nội dung Hội nghị.

- Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đại biểu theo thành phần triệu tập dự họp đầy đủ, đúng giờ. Đồng chí Bí thư liên chi đoàn, liên chi hội trưởng liên chi hội sinh viên chịu trách nhiệm thông báo, quản lý đại biểu thuộc đơn vị mình tham gia nghiêm túc.

            Thông tri này chỉ gửi qua email và đăng tải trên subweb của Đoàn Trường.

 

Nơi nhận:

- Theo mục 1;

- Lưu VP Đoàn.         

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Anh Chương