Nhằm phục vụ cho lễ kỷ niệm 50 ngày thành lập trường THPT Chuyên, Phòng Quản trị và Đầu tư thông báo thay đổi phòng học một số học phần của khoa Điện tử Viễn thông như sau:

1. Học phần Lý thuyết mạch (116)_02, tiết 3,4,5 thứ 7 ngày 15/10/2016 chuyển từ phòng D3-302 sang B2-201

2. Học phần Kỹ thuật điện tử (116)_06, tiết 1,2 thứ 7 ngày 15/10/2016 chuyển từ phòng D3-401 sang B2-104

Đề nghị Giảng viên giảng dạy và sinh viên các lớp học phần trên theo dõi và điều chỉnh kịp thời.