Nhà trường quyết định chuyển thực hiện giờ làm việc mùa đông từ ngày 17/10/2016 đến ngày 10/4/2017. Trong thời gian trên, lịch làm việc của toàn trường như sau:


1. Buổi sáng:


- Khối hành chính làm việc từ 7h00' đến 11h00';
- Khối cán bộ giảng dạy thực hiện theo lịch giảng từ 7h00' đến 11h30'.

2. Buổi chiều:

- Khối hành chính làm việc từ 13h00' đến 17h00';
- Khối cán bộ giảng dạy thực hiện theo lịch giảng từ 13h00' đến 17h30'.

3. Buổi tối: 

Từ 19h00' đến 22h00'.

Trường THPT Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm thực hiện giờ làm việc theo quy định riêng của các Nhà trường: Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 00', buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 00'. 

Đề nghị cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, học viên khoa Điện tử Viễn thông theo dõi để thực hiện.