Nhằm phổ biến và triển khai các hoạt động do Nhà trường, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên phát động, Khoa Điện tử Viễn thông tổ chức các buổi sinh hoạt cho các lớp theo lịch cụ thể như sau. Đề nghị các em sinh viên theo dõi và tham gia đầy đủ, đúng giờ. Các thầy cô phụ trách lớp thu xếp thời gian tham gia sinh hoạt cùng các lớp được giao.

 LỊCH SINH HOẠT LỚP THÁNG 11, NĂM HỌC 2016-2017