Nhà trường đã có quyết định số 1160/QĐ-ĐHV về việc quy định thời gian làm việc hành chính đối với cán bộ giảng dạy tham gia công tác quản lý hành chính (xem tại đây). Đề nghị các đồng chí chú ý và thực hiện đúng quy định. Lịch trực cụ thể của các cán bộ kiêm nhiệm ở Khoa Điện tử Viễn thông được phân công cụ thể có thể xem ở file đính kèm (Phan_cong_truc_hanh_chinh_2016.pdf).