Thực hiện chỉ đạo của Đoàn trường Đại học Vinh, LCĐ Khoa Điện tử Viễn thông tổ chức Đại hội cho các Chi đoàn. Lịch Đại hội cụ thể như sau:

TT

Chi đoàn

Thời gian

Địa điểm

Chỉ Đạo Đại hội

Ghi chú

1

53K1 – KTĐK&TĐH

19h, 03/10/2016

P. A3 104

BCN Khoa, Bí Thư LCĐ, LCH trưởng, Trợ lý ĐT, CVHT, QLSV.

Đại Hội mẫu

2

53K2 – ĐTTT

19h, 12/10/2016

P. A2 101

Nguyễn Phúc Ngọc

 

3

53K1 – ĐTTT

19h, 12/10/2016

P. A2 104

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Phan Duy Tùng

 

4

53K2 – KTĐK&TĐH

19h, 12/10/2016

P. A2 202

Lê Văn Chương

Hoàng Võ Tùng Lâm

 

5

54K1 – ĐTTT

19h, 12/10/2016

P. A2 203

Nguyễn Thị Minh

 

6

54K2 – ĐTTT

19h, 12/10/2016

P. A2 204

Phạm Mạnh Toàn

 

7

54K1 – KTĐK&TĐH

19h, 13/10/2016

P. A3 202

Lê Trần Nam

 

8

54K2 – KTĐK&TĐH

19h, 13/10/2016

P. A3 203

Tạ Hùng Cường

Đinh Văn Nam

 

9

54K3 – KTĐK&TĐH

19h, 13/10/2016

P. A3 204

Hồ Sỹ Phương

 

10

55K – ĐTTT

19h, 13/10/2016

P. A3 301

Nguyễn Thị Kim Thu

 

11

55K1 – KTĐK&TĐH

19h, 14/10/2016

P. A3 202

Hồ Sỹ Phương

 

12

55K2 – KTĐK&TĐH

19h, 14/10/2016

P. A3 203

Lê Văn Chương

Hoàng Võ Tùng Lâm

 

13

56K – ĐTTT

19h, 14/10/2016

P. A3 204

Phan Duy Tùng

 

14

56K1 – KTĐK&TĐH

19h, 14/10/2016

P. A3 301

Phan Văn Dư

Nguyễn Thị Thu

 

15

56K2 – KTĐK&TĐH

19h, 14/10/2016

P. A3 302

Đinh Văn Nam

Tạ Hùng Cường