Thực hiện kế hoạch 08 /KH-HĐT của hội đồng trường, Nhà trường tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, quản lý và tổ chức đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Đây là hội nghị nhằm làm rõ thực trạng, phân tích nguyên nhân của thực trạng về công tác tuyển sinh, tạo cơ sở khoa học cho Nhà trường có những giải pháp thích hợp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyển sinh trong năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo; đáp ứng yêu cầu tuyển sinh theo thông tư số 32/2015/TT-BGDDT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học. Hội nghị cũng bàn về các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của Nhà trường, cải tiến công tác quản lý học sinh, sinh viên theo mô hình mới và công tác đào tạo ngành 2, văn bằng 2. Hội nghị khuyến khích, thu hút ý kiến đóng góp về giải pháp cho Nhà trường. 

Ban chủ nhiệm Khoa ĐTVT thông báo để cán bộ, viên chức được biết và tích cực tham gia góp ý và viết bài. 

Thời hạn nhận bài tham dự: đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2016. 

Địa chỉ gửi file và ý kiến tham luận: bmdtvt@vinhuni.edu.vn.