Trong năm 2015, Khoa Điện tử Viễn thông đã công bố được 03 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI (Institute for Scientific Information - ISI), 02 bài báo trên tạp khoa học trong nước và 5 bài báo đăng trên các kỷ yếu hội nghị và hội thảo quốc tế. 

thong ke cong trinh khoa hoc nam 2015 khoa dtvt.pdf