Thực hiện kết luận của Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015-2020 tại Thông báo số 237/TB-ĐHV ngày 01/9/2016, Nhà trường yêu cầu Hội đồng KH&ĐT các khoa, lãnh đạo các đơn vị khẩn trương đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017 nhằm phục vụ công tác dạy học, kiểm tra, đánh giá… theo tiếp cận CDIO. Đối với đề tài sinh viên ưu tiên các hoạt động lồng ghép nghiên cứu khoa học và công tác rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Khoa Điện tử Viễn thông đề nghị các Tổ bộ môn đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với định hướng của Nhà trường theo mẫu hướng dẫn (Xem tại đây).

Hạn cuối nộp đề xuất: 17 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

Đề xuất của các Tổ bộ môn gửi qua email: bmdtvt@vinhuni.edu.vn.