Khoa Điện tử Viễn thông rất vui mừng thông báo Giảng viên, NCS. Đặng Thái Sơn, bộ môn Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa  vừa có một bài báo khoa học với tiêu đề “Complexity and synchronization in stochastic chaotic systems” được chấp nhận đăng trên tạp chí The European Physical Journal Special Topics với hệ số ảnh hưởng IF (Impact Factor) = 1.417.

Bài báo có thể được tải tại link sau: http://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjst%2Fe2016-02616-9 

Xin chúc mừng Giảng viên, NCS. Đặng Thái Sơn và nhóm tác giả.


@QH