BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 10

NĂM HỌC 2016 – 2017

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

(Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 31/10/2016

07:30

Giao ban BCN khoa.

 Đ/c Nguyễn Thị Q Hoa

BCN

Phòng BCN

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSV

TL QLHSSV các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 11/2016.

-BTV Đoàn Thanh niên

-BTK Hội sinh viên Trường.

- Đại biểu có giấy mời

- Theo thông tri triệu tập của Đoàn TN - Hội SV

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 01/11/2016

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 02/11/2016

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 03/11/2016

07:30

Họp Giao ban cơ quan tháng 11/2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa …

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 04/11/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 05/11/2016

 

 

 

 

 

17:30

Giao ban Bí thư các Liên chi đoàn.

- Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

Đ/c Tạ Hùng Cường

Phòng học A1 - 204

Chủ Nhật, ngày 06/11/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú