Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, của đơn vị, Chi ủy, BCN Khoa Điện tử Viễn thông đã phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, viên chức như sau.

Phan cong nhiem vu khoa dtvt.pdf