KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Electronics and Telecommunications 

 

A. Chức năng

Đào tạo trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, truyền thông và tự động hóa.

 

B. Nhiệm vụ

1. Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, các hoạt động giáo dục cho các ngành Đại học và Thạc sĩ thuộc lĩnh vực điện, điện tử, truyền thông và tự động hóa. Đảm nhiệm giảng dạy các môn học về điện tử, truyền thông và tự động hóa trong chương trình đào tạo các ngành khác của Nhà trường;

2. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợ tác và chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất và dịch vụ theo quy định của Nhà trường và của pháp luật;

3. Quản lý cán bộ, viên chức và người học thuộc khoa Điện tử Viễn thông theo phân cấp của Hiệu trưởng Nhà trường;

4. Quản lý chất lượng quá trình đào tạo đảm bảo chuẩn đầu ra đã công bố và hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa Điện tử Viễn thông;

5. Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học và phát triển học liệu theo nhiệm vụ Hiệu trưởng giao. Tìm hiểu nhu cầu nhân lực của xã hội để xây dựng chương trình và đề xuất với Hiệu trưởng mở ngành đào tạo mới tại khoa Điện tử Viễn thông;

6. Đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tham gia quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản theo quy định của Nhà trường;  

7. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa Điện tử Viễn thông.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.