Chi tiết xem ở file sau:

dang ky hoc cho sinh vien moi.pdf